Jak działamy?

Proponujemy naszym klientom szkolenia dedykowane, zamknięte. Grupy szkoleniowe liczą 3-12 osób, co pozwala na zastosowanie efektywnych technik trenerskich.
 

1. Spotkanie wstępne.

Każda współpraca z klientem rozpoczyna się od naszego niezobowiązującego, bezpłatnego spotkania, które ma na celu wstępne ustalenie potrzeb szkoleniowych. Spotkanie to inicjuje proces, który poprzez kolejne etapy pozwala osiągnąć określone cele szkoleniowe.
 

2. Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych.

Za pomocą testów diagnostycznych oceniamy poziom wiedzy lub/i umiejętności uczestników szkolenia. Przeprowadzamy również wywiad z bezpośrednim przełożonym szkolonych osób. Analizujemy zadania wykonywane przez pracowników na powierzonych im stanowiskach. Do tych zadań przyporządkowujemy wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do ich realizowania (metoda “action mapping”).
 

3. Zaprojektowanie i przygotowanie szkolenia.

Na bazie zebranego materiału projektujemy szkolenie: określamy cele szkoleniowe, dobieramy metody pracy trenera i przygotowujemy materiały, w tym także w postaci elektronicznej, do której dostęp uczestnicy uzyskają poprzez naszą platformę e-learning.
 

4. Przeprowadzenie szkolenia.

Trenerzy pracują wykorzystując nowoczesne formy mieszane szkoleń – łącząc zalety e-learningu oraz metod aktywizujących i warsztatowych. Wybierając nasze szkolenia otrzymujesz gratis dostęp do platformy zdalnego nauczania, na której między innymi zamieszczamy materiały i umożliwiamy kontakt z trenerem przed i po szkoleniu.

Informacje i wiedzę przekazujemy w postaci elektronicznej, aby w trakcie spotkania z trenerem rozwijać umiejętności i postawy. Wśród wachlarza wykorzystywanych metod trenerskich wymienić można między innymi odgrywanie ról, storytelling, praca w oparciu o studia przypadku, praca grupowa i warsztatowa, symulacje, gry i inne efektywne techniki.

W trakcie szkolenia trenerzy dbają o aktywizację osób biorących udział w szkoleniu i realizację założonych celów szkoleniowych, udzielając informacji zwrotnych i stosując techniki coachingu. Trenerzy wskazują także dalsze ścieżki rozwoju.
 

5. Ocena efektywności szkolenia.

Ostatnim jego ogniwem jest ocena efektywności szkolenia. Stosujemy model Kirkpatricka, na takich poziomach, jakie ustalimy z klientem. W pierwszej kolejności oceniane jest zadowolenie uczestników szkolenia. Następnie przeprowadzamy test wiedzy i badamy umiejętności zdobyte przez uczestników szkolenia (bezpośrednio po szkoleniu oraz po około 3 tygodniach od jego zakończenia). W kolejnym etapie następuje ocena zachowań uczestników szkolenia w środowisku pracy, a na koniec pomiar wpływu szkolenia na funkcjonowanie firmy.

Szkolenia kończą się wręczeniem zaświadczeń, a także certyfikatów po zdanym teście. Możliwe jest także wsparcie merytoryczne trenera po zakończonym szkoleniu. Na zakończenie procesu szkoleniowego przygotowujemy raport dla przełożonego szkolonych pracowników.
 

Czy nasza oferta wydała się Tobie interesująca? Zapraszamy! Napisz do nas!